کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
icoon

ثبت نام

مهلت ثبت نام در جشنواره

00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیه


icoon 2

معرفی کلی جشنواره

مقدمه ای از کلیات جشنواره جشـنواره ملی مولانا به عنوان عرصه تجلی توانمندیها و اسـتعدادهای ارزشـمند تمام عالقمندان به صدا و گویندگی و بسـتر مناسـبی برای انعکاس ظرفیتهای قابل توجه آنهاسـت. این جشـنواره رویکرد نوین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و دانشـگاه دامغان برای جلب مشـارکت حداکثری دانشـگاهیان، ارتقاء روحیه نشـاط و پویایـی بـه ویـژه در دوران سـخت ویـروس منحـوس کروناسـت. بـر ایـن اسـاس ابعـاد محتوایـی جشـنواره تقویـت شـده و ضمـن کاسـتن از جنبه های رقابتـی، بر جنبههای آموزشـی آن افزوده شـده اسـت.

بخش های مختلف جشنواره 1 )بخش رقابتی:  1_گویندگی (شامل: دکلمه_گویندگی تیزر تبلیغاتی_خبر_ روایت داستان) 2_دوبله (دوبله انیمیشن_ دوبله فیلم) 3_اجرا و سخنوری بخش ویژه ایـن بخـش ویـژه آثـار تولیـد شـده شـرکت کننـدگان در جشـنواره خواهـد بـود کـه در شـاخه هـای : 1 _پادکست 2 _روایت داستان / نمایش نامه صوتی 3 _دوبله (انیمیشن و فیلم) می توانند آثار خود را ارسال نمایند. 2 )بخش غیررقابتی: كارگاه ها و دوره های آموزشی نشست های هم اندیشی نمایش توانمندی ها و آثار برگزیده شركت كنندگان
شرایط عمومی شرکت کنندگان محدودیتــی بــرای شــرکت متقاضیــان در رشــته هــای مختلــف جشــنواره وجــود نــدارد. الـف) شـماره تلفـن همـراه و ایمیـل وارد شـده در فـرم توسـط متقاضـی، پل ارتباطـی آتـی دبیرخانـه بـا شـرکت کنندگان اسـت. ب) تکمیـل و ارائـه ی فـرم شـرکت در جشـنواره بـه منزلـه ی پذیـرش کلیـه شـرایط و قوانین جشـنواره اسـت. پ) مطابـق آئیـن نامـه جشـنواره، در هـر زمـان عـدم صحـت مـدارك ارائـه شـده از جانـب متقاضـی بـرای دبیرخانـه محـرز شـود، اثـر مربوطـه حـذف شـده و مسـئولیت کلیـه ی عواقـب آن برعهـده ی متقاضـی خواهـد بـود . ت) تفسـیر و رفـع ابهـام از مقـررات و اخـذ تصمیم نهایـی درباره موضوعات پیشـبینی نشـده به عهده شـورای سیاستگذاری جشـنواره است. ث) در تمامـی رشـته هـای جشـنواره، آثـار راه یافتـه بـه مرحلـه پایانـی، بـا توجـه بـه درخواسـت فـرد، گواهـی شـرکت صـادر خواهدشـد. ج) چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشـده باشـد، در صورت درخواسـت دانشـجویان و یـا کارشناسـان ، توسـط دبیرخانـه، تبییـن صـورت میگیرد و پـس از تصمیـم نهایـی در دبیرخانـه جشـنواره، اعالـم و اجرا خواهد شـد. چ) دبیرخانـه مـی توانـد از آثـار راه یافتـه بـا یکـر نـام خالـق اثـر در انتشـار آثـار، بـه هـر آن گونـه کـه صالـح میدانـد، اسـتفاده کنـد.
20/12/2021

نخستین جشنواره ملی مولانا با حضور معاون وزیر علوم پایان یافت

  سمنان- ایرنا- نخستین جشنواره مولانا در دانشگاه دامغان با حضور عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعلام نفرات برگزیده […]
28/08/2021

اسامی راه یافتگان به نخستین جشنواره ملی گویندگی ، دوبله ، اجرا و سخنوری مولانا در بخش رقابتی رشته “دوبله” منتشر شد

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره ملی مولانا از مجموع ۵۰۴ اثر دریافتی جشنواره در بخش رقابتی ۲۰ اثر دوبله برای حضور در بخش رقابتی جشنواره […]
28/08/2021

اسامی راه یافتگان به نخستین جشنواره ملی گویندگی ، دوبله ، اجرا و سخنوری مولانا در بخش رقابتی رشته “گویندگی” منتشر شد

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره ملی مولانا از مجموع ۵۰۴ اثر دریافتی جشنواره در بخش رقابتی ۶۴ اثر گویندگی برای حضور در بخش رقابتی جشنواره […]
28/08/2021

اسامی راه یافتگان به نخستین جشنواره ملی گویندگی ، دوبله ، اجرا و سخنوری مولانا در بخش رقابتی رشته “اجرا و سخنوری” منتشر شد

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره ملی مولانا از مجموع ۵۰۴ اثر دریافتی جشنواره در بخش رقابتی ۳۴ اثر سخنوری و اجرا برای حضور در بخش […]
18/07/2021

پیام دکتر علیرضا رزازی فر

به نظر بنده کلمات و عبارات به طور کلی کلام واجد یک روح است و گوینده این کلام تنها زمانی می تواند به شکل کامل و […]
18/07/2021

گفت وگو با دبیر نخستن جشنواره ملی گویندگی،دوبله،سخنوری و اجرا مولانا

دبیر نخستین دوره جشنواره گویندگی،دوبله،اجرا و سخنوری با بیان این نکته که ارتباط تاثیرگذار یکی از مهمترین مهارتهای زندگی است که باید آموخته شود گفت :
17/07/2021

فراخوان جشنواره ملی مولانا در قاب رسانه ها

فراخوان نخستین جشنواره ملی گویندگی دوبله اجرا و سخنوری مولانا در رسانه های مختلف انتشار یافت.
09/07/2021

جشنواره ملی مولانا در دامغان برگزار می‌شود

دبیر اجرایی جشنواره ملی مولانا گفت: نخستین جشنواره ملی گویندگی،دوبله و اجرا مولانا به میزبانی دانشگاه دامغان با انتشار فراخوان کار خود را آغاز کرد.
02/07/2021

فراخوان “نخستین جشنواره گویندگی،دوبله و اجرا مولانا” منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جشنواره، فراخوان نخستین جشنواره ملی گویندگی،دوبله و اجرا مولانا منتشر شد. دبیرخانه این دوره از جشنواره آماده دریافت آثار متقاضیان در دو […]
Wordpress Development SiteGuarding